GDPR tájékoztató

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete (GDPR) alapelveket fogalmaz meg és biztosítja az ezeknek való megfelelés keretét.

E rendeletet kell alkalmazni:

  • személyes adatok részben vagy egészben automatizált módon történő kezelésére
  • nem automatizált az adatkezelés de valamilyen nyilvántartási rendszer részét képezi vagy a részévé kívánják tenni

Az EU területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelők vagy adatfeldolgozók számára kötelező érvényű.

 • Személyes adat: a természetes személy közvetve vagy közvetlenül azonosítható

Ezen weboldal esetében: a felhasználó IP-címe

Amennyiben rendelési űrlapot is kitölt: neve, telefonszáma, elektronikus levelezési címe (e-mail)

 • Adatkezelő: aki az adatkezelés céljait és eszközeit önállóan meghatározza:

Polk Székhelyszolgáltató Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-178260

Székhely: 2161 Csomád, Kossuth L. út 79.

Profi Székhely Plusz Iroda Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-197674

Székhely: 2161 Csomád, Kossuth L. út. 79.

Elérhetősége: polkszekhely@polkszekhely.hu

 • Adatfeldolgozó: aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • Érintett: a személyes adat tulajdonosa.
 • Adatvédelmi incidens: biztonsági sérülés, amikor a kezelt vagy továbbított személyes adat(ok) véletlenül vagy jogellenesen megsemmisül, elveszik, megváltozik, jogosulatlan közlés történik vagy jogosulatlanul hozzáfér valaki.
 • A GDPR adatkezelési elvei:
  • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
  • Célhoz kötöttség
  • Adattakarékosság
  • Pontosság (naprakészség)
  • Korlátozott tárolhatóság (csak a kezelés céljának eléréséhez szükséges ideig és formában)
  • Integritás és bizalmas jelleg (adatbiztonság, technikai intézkedések, titkosítás)
  • Elszámoltathatóság (az adatkezelő felel a fenti elvekért és igazolni kell a megfelelést)

Az adatkezelésnek kell lennie konkrét céljának, amihez társul egy konkrét jogalap is.

 • Jogalapok:
  • az érintett hozzájárulása
  • szerződés teljesítéséhez szükséges (az érintett az egyik fél)
  • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (adatkezelőre vonatkozóan)
  • létfontosságú érdek érvényesítéséhez szükséges (érintett vagy harmadik fél)
  • közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
  • jogos érdek (az adatkezelőre vonatkozóan) – mérlegelni kell

A hozzájárulás egyértelműen megkülönböztető módon előadott kell legyen, valamint ezt az adatkezelőnek igazolnia kell. Bármikor visszavonható.
Az adatkezelő az érintett részére a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan tömör, átlátható, érthető tájékoztatást ad könnyen hozzáférhető formában – világosan és közérthetően megfogalmazva. (az észszerűségen túl díjat számíthat fel a tájékoztatásért)

Ez tartalmazza :

  • adatkezelő kiléte és elérhetősége(i)
  • ha van az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége(i)
  • személyes adatok kezelésének célja és jogalapja
  • ha van, az adatok címzettje
  • adatok tárolásának időtartama, vagy erre vonatkozó szempont
  • az érintett jogai
   (hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, tiltakozás vagy visszavonás, adathordozás)
  • felügyeleti hatóság elérhetősége ahova panaszt nyújthat be
  • köteles-e megadni az adatokat és ha megtagadja az milyen következmény(ekk)el jár
  • van-e automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás ami következmény(ekk)el jár
  • ha nem az érinttettől van, akkor az adatok forrását
 • Az adatkezelő feladatai:

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése e rendelettel összhangban történik.
Az érintett(ek) tájékoztatása többek közt a kezelt adatok típusairól; az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról; az érintetti jogairól az adatkezeléssel összefüggésben.
Ezeket az intézkedéseket felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.
Ha az adatkezelési tevékenység vonatkozásában arányos, megfelelő belső adatvédelmi szabályokat is alkalmaz.

 

GDPR tájékoztató bővebben